Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen – februari 2021

Detaljplan för PFO B7 Fagerdala, samrådhandling
– styrelsens yttrande.
Styrelsen har i egenskap av företrädande för Fagerdala ga:1, 1:68 och 1:108 inkommit med följande yttrande som ni finner via denna länk:

Aktuellt från föreningen – september 2020

VA-frågan
Detaljplanen var före sommaren aviserad att gå ut på samråd nu i kvartal 3.
Men som vanligt meddelar kommunen att de är försenade.
Nu gäller kvartal 4.
När vi vet närmare kommer samfällighetsföreningen att ordna ett möte kring detaljplaneförslaget.
Höststäddag
blir den 3 oktober kl. 10-12. Vi samlas vid respektive väg.
Vägansvariga har en att-göra-lista.
Därefter blir det Corona-säker korvgrillning hos Niklas Gille på Fagerdalastigen 7
Diken
Vi har fått flera frågor om att röja diken. På årsmötet godkändes vägunderhållsplanen.
I den ska alla diken röja i samband med arbetena med nedläggning av VA i vägarna.
Skälet är att annars får vi betala för samma sak två gånger. Så beskedet är att vi rensar och ser över alla diken på föreningens mark i ett sammanhang. Det bedöms just nu kunna ske under 2023.

Aktuellt från föreningen – maj 2020

Midsommar

Midsommarfirandet vid badet i V:a Älvsala ställs i år in.Det går inte att dans, leka och umgås enligt Folkhälsomyndighetens regler.Vi hoppas på 2021 istället!

Ordinarie årsstämma i Fagerdala föreningar

Den ordinarie stämman kommer, som föraviserat, att hållas den lördagen 13 juni kl 09.30-11.30 Bullandö krog

Enligt tillfälliga corona-lagar kan en förening skjuta upp ett årsmöte men inte genomföra det digitalt.

Styrelsen för våra föreningar har beslutat att genomföra årsmötet eftersom vi inte vet om läget är bättre i augusti.

Vi kommer att genomföra mötet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den tillfälliga lagen bemyndigar styrelsen att samla in fullmakter före stämman. För den som tillhör en riskgrupp är det ett bra alternativ.Lämna då er fullmakt till någon i styrelsen eller till en granne.

Alla handlingar finns på vår hemsida. Beslut om årsavgift föreslås bli 2500 kr med nytt sista datum för inbetalning 31 augusti.

Inga motioner har inkommit. Mötet kommer förutom ordinarie stämmofrågor informera om pågående detaljplanering i området.

OBS OBS OBS !!!

Vi måste veta hur många som kommer för att genomföra mötet enligt corona-reglerna. Vi ber alla meddela sin närvaro senast 8 juni till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen- Mars 2020

Vänner 

Så här i Coronatider hoppas vi i styrelsen att alla klarar sig bra. Det finns en facebookgrupp som har kontaktuppgifter om någon skulle behöva hjälp med inköp mm: Fagerdala / Älvsala Värmdö samverkan mot brott mm

Årsmöten

Årsmötena i Fagerdala föreningar som föraviserats till den 4 april flyttas pga av corona-utbrottet.

Stämmor 2020 i Fagerdala föreningar äger rum lördagen den 13 juni kl 09.30-11.30

 Bullandö krog

Dagordning

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan samt hos medlemmarna i styrelsen från och med 1 april 2020.

Utöver stadgeenliga frågor på stämman kommer information att ges om läget i detaljplaneringen och VA-utbyggnaden i området.

Om corona-restriktioner kvarstår för fysiska möten kommer vi att ordna ett virtuellt möte. I så fall återkommer vi med erforderlig information.

Vårstädning

Sedvanlig vårstädning kommer att ske lördagen 25 april. Vi samlas kl 10 vid respektive väg. Instruktioner om prioriterade insatser kommer senare. Om vi ordnar grillning – återkommer vi om detta.

Lite av varje

Det myckna regnandet har fyllt på grundvattnet. Förhoppningsvis behöver vi inte några restriktioner mot uttag i våra brunnar denna säsong – om inte sommaren kommer att likna 2018.

Belysning

Belysningen vid busshållplatsen har fixats och är nu ordentligt fungerande.

VA-frågan

Planarbetet inför VA-utbyggnaden pågår nu som bäst. Om den information håller som vi fått så kommer ett samrådsförslag ut före sommaren.

Styrelsen har haft muntligt informationsutbyte kring vägar, framförallt de större kraven på vändplatser som följer med att området blir planlagt. Utöver vägar kommer ett antal pump- och transformatorstationer att placeras in. I första hand på föreningens mark. Kommunen ansvarar ensam för samrådsförslaget och föreningen liksom alla fastighetsägare får förslaget för synpunkter.

Räkna med att anslutningen kan påbörjas om ca tre år. Här en länk till kommunens information:

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering.4.28a80d9d13dcb0f021b12c.html

—————————————————————————————————-

Bryggan renoverad

Fagerdalas brygga har funnits mycket länge, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

Läs mer om paret Dellgren under fliken Fagerdala historia.

bryggskylt-okt-2016-p-o-b

Nobelpristagare har diktat om Fagerdala

Joseph Brodsky, född 1940 och död 1996, var en rysk poet och essäist. Efter att ha utvisats från Sovjetunionen bosatte han sig i USA och fick 1987 nobelpriset i litteratur. Sommaren 1992 befann sig den ryske poeten två hela månader i Fagerdala. Inspirerad av intryck under en segeltur i Värmdös vatten skrev han så dikten:

Hamnen i Fagerdala

 Träden susar vid kanalens
   strand i mörkret.
Regn, får man anta; ty det är
  knappast så att björken –
för att inte tala om tallen – i den
  mörka natten,
i lövens fina skälvning, i
  barrens glans, känner igen
                                    vatten
när det faller i lodrät bana,
Det kan bara sovrummet med
  sin vana,
vid snyftningar; eller de nakna
  masterna på segelbåtar,
                         som oberörda
iförda endast strumpeband och
  gördlar,
sover sömnen hos en vertikal
  som vant sig vid det
                             horisontala
och skrynklar de våta lakanen i
  hamnen i Fagerdala.
 
               Värmdö, augusti 1992
            (Övers. Bengt Jangfeldt)