Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen

September 2021

 
Städdagen
Äger rum den 16 oktober kl. 10-12, det blir sedvanlig potthålslagning och uppsättning av vinterkäppar.
Efteråt samlas vi hos Niklas Gille, Fagerdalastigen 7, för korvgrillning med tillbehör.
 
Avgifterna till föreningarna
Sista dag för betalning var enligt stämmobeslut 31 augusti. Vi saknar ännu ganska många inbetalningar.
Påminnelser är på väg ut. Om någon uppfattar att ni inte fått aviseringen tror vi att den kan ha hamnat i 
skräpkorgen. Utskick till många i ett svep sorteras av mail-boxen ofta till skräpkorgen. Kolla och ändra!
 
Detaljplanefrågan
Vi väntar fortfarande på kommunens reviderade planförslag. Vi återkommer så snart vi vet mer. 
Utbyggnaden av VA-nätet går dock som planerat och Östra Älvsala är som bäst i omgörning.
 
Älgar
rör sig mycket i Älvsala och Fagerdala. En ko med kalvar är extra störig. Håll ögonen öppna.
 
Extra stämma i Tomtägareföreningen 
äger rum den 16 oktober kl. 13.00. Även den sker hos Niklas Gille. Berättigade att delta är de som 
betalat årsavgiften för 2021. 
 
Ordinarie stämma i juni beslöt att föreningen skulle avvecklas och medlen överföras till
Samfällighetsföreningen på vissa villkor. Avveckling av föreningen kräver beslut i två, på 
varandra, följande stämmor för att genomföras. 
 
Dagordning
§1     Mötets öppnande – styrelsens ordförande
§2     Val av ordförande för stämman
§3     Val av sekreterare för stämman
§4     Val av två justeringspersoner
§5     Om stämman behörigen är utlyst
§6     Fastställelse av dagordning
§7     Fråga om avveckling av föreningen i enlighet med beslut på årsstämman juni 2021 
§8     Beslut att överföra föreningens medel till Fagerdala Samfällighetsförening
§9     Mötets avslutande

Juni 2021

Pga rådande Corona-restriktioner kommer Västra Älvsala inte heller i år att anordna ngt Midsommarfirande.
I nuläget får 100 personer samlas utomhus och detta evenemang brukar samla fler än så.
Vi ser fram emot ett efterlängtat firande 2022 istället och hoppas att ni alla får en fin Midsommar i mindre sällskap.

Mars  2021

UPPDATERING
Detaljplan för PFO B7 Fagerdala, samrådhandling
– styrelsens yttrande. 
Styrelsen har i egenskap av företrädande för Fagerdala ga:1, 1:68 och 1:108 inkommit med följande yttrande som ni finner på samfällighetsföreningens sida när ni loggar in.

Vägförbättringar

Styrelsen har beslutat att lägga nya bär- och slitlager på vägarna under 2021 och 2022 eftersom det tar ytterligare några år innan VA-utbyggnaden görs, vi tror nu kan dröja till 2024/25. Vi tar de tre mest belastade vägarna först och återkommer snarast med när det sker – det kan stundtals under förbättringsarbetet som tar två dagar bli svårframkomligt.

Årets stämma 19 juni

Med tanke på covid-läget försöker vi lägga stämman så sent som möjligt före sommaren och hoppas att vaccinationerna har kommit långt då. Stämman genomförs som förra året på Bullandö krog, kl 09.30 – 12.00. Vi återkommer i god tid med de frågor som ska behandlas.

Information från  2020 och tidigare

VA-frågan
Detaljplanen var före sommaren aviserad att gå ut på samråd nu i kvartal 3.
Men som vanligt meddelar kommunen att de är försenade.
Nu gäller kvartal 4.
När vi vet närmare kommer samfällighetsföreningen att ordna ett möte kring detaljplaneförslaget.
Diken
Vi har fått flera frågor om att röja diken. På årsmötet godkändes vägunderhållsplanen.
I den ska alla diken röja i samband med arbetena med nedläggning av VA i vägarna.
Skälet är att annars får vi betala för samma sak två gånger. Så beskedet är att vi rensar och ser över alla diken på föreningens mark i ett sammanhang. Det bedöms just nu kunna ske under 2023.
VA-frågan
Planarbetet inför VA-utbyggnaden pågår nu som bäst. Om den information håller som vi fått så kommer ett samrådsförslag ut före sommaren.

Styrelsen har haft muntligt informationsutbyte kring vägar, framförallt de större kraven på vändplatser som följer med att området blir planlagt. Utöver vägar kommer ett antal pump- och transformatorstationer att placeras in. I första hand på föreningens mark. Kommunen ansvarar ensam för samrådsförslaget och föreningen liksom alla fastighetsägare får förslaget för synpunkter.

Räkna med att anslutningen kan påbörjas om ca tre år. Här en länk till kommunens information:

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering.4.28a80d9d13dcb0f021b12c.html

—————————————————————————————————-

Bryggan renoverad

Fagerdalas brygga har funnits mycket länge, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

Läs mer om paret Dellgren under fliken Fagerdala historia.

bryggskylt-okt-2016-p-o-b

Nobelpristagare har diktat om Fagerdala

Joseph Brodsky, född 1940 och död 1996, var en rysk poet och essäist. Efter att ha utvisats från Sovjetunionen bosatte han sig i USA och fick 1987 nobelpriset i litteratur. Sommaren 1992 befann sig den ryske poeten två hela månader i Fagerdala. Inspirerad av intryck under en segeltur i Värmdös vatten skrev han så dikten:

Hamnen i Fagerdala

 Träden susar vid kanalens
   strand i mörkret.
Regn, får man anta; ty det är
  knappast så att björken –
för att inte tala om tallen – i den
  mörka natten,
i lövens fina skälvning, i
  barrens glans, känner igen
                                    vatten
när det faller i lodrät bana,
Det kan bara sovrummet med
  sin vana,
vid snyftningar; eller de nakna
  masterna på segelbåtar,
                         som oberörda
iförda endast strumpeband och
  gördlar,
sover sömnen hos en vertikal
  som vant sig vid det
                             horisontala
och skrynklar de våta lakanen i
  hamnen i Fagerdala.
 
               Värmdö, augusti 1992
            (Övers. Bengt Jangfeldt)