Vägunderhåll

Vägansvariga 2021

 • Kolugnsvägen/Hyttvägen: Håkan Söderström
 • Masugnsvägen: Adam Killander
 • Irisvägen: Ulf Ekberg
 • Dalängsvägen: Henrik Lantz
 • Lilla Fagerdalavägen: Jesper Aittamaa
 • Fagerdalastigen: Niklas Gille

Vägunderhållsplan 2020

 • Kallasfaltsläggning genomförs vid de tre utfarterna mot Fagerdalavägen.
 • Nytt dike anläggs längs Fagerdalavägen.
 • Lagning av potthål (utöver vår- och höstdagarna)

I samband med nedläggningen av VA i vägarna

 • Samtliga diken rensas för bättre vattenflöde.
 • Vissa bergsklackar tas bort för att möjliggöra bättre diken.
 • Ny vägtrumma i korset Irisvägen/L:a Fagerdalavägen.
 • El- och telerör läggs i vägarna i samband med VA-anläggandet.

Uppdaterad information från Värmdö Kommun gällande VA-utbyggnad

Kommunen har nu meddelat att detaljplaneläggningen som ska föregå VA-arbetet åter är försenat. Tidigare gällde projektstart Q4 2018 med genomförande Q4 2022- Q3 2024. Nu är beskedet projektstart Q2 2019.

Inblandade föreningarna har tidigare via brev till kommunens planchef understrykt behovet av en säker tidplan med hänvisning till behovet av såväl föreningar som enskilda måste kunna planera för sitt VA (underhåll, nyinvestering etc).

Information kring fastighetsindelningen (tomtstorlekar, som läggs fast i detaljplanerna) är kommunen mycket vag kring. Möjliga lite större exploateringar görs inte i de nu planerade detaljplanerna utan som separata planer (markeras i de kommande planerna). Behov av avstyckningar som är normalt i samband med VA, vill kommunen i nuläget inte ta ställning till – men utgår från att nu gällande fastighetsindelning ska gälla och kostnaderna för VA enklast löses genom att den högre värderade fastigheten medger förhöjt lån.

Framkomlighet under utbyggnadstiden ska enligt kommunen finnas. Det är också en fråga att hantera tidigt i planprocessen eftersom många av våra vägar är mycket smala och även en tillfällig breddning vid sidan om rörgraven kan vara svår att genomföra utan skador på natur- eller tomtmark.

Vi räknar med ett informationsmöte i höst då vi vet mer om vilken teknik som väljs och hur det påverkar den enskilda tomtägaren ekonomiskt och tekniskt.

Om du som medlem har input eller frågor kontakta gärna styrelsen via mail på fagerdalasamfallighet@outlook.com