Stadgar & hamnreglemente

Stadgar

Hamnreglemente daterad 2019-04-30

Alla som besöker båtklubbens hamnområde är skyldiga att rätta sig efter nedanstående ordningsregler samt de ytterligare anvisningar och förhållningsregler som utfärdas av hamnkaptenen. Det åligger alla som besöker klubbens hamnområde att bidra till den allmänna trevnaden. – Att plocka upp skräp och hålla snyggt inom området!

Nycklar

Nyckel till båthus erhålles, mot fastställd avgift, av hamnkapten. Detta förutsatt att medlemmen har tillgång till box. Medlem som utträder ur båtklubben ska lämna tillbaka sina nycklar.

Brandsäkerhet

För undvikande av brand i hamnen gäller följande. Stor försiktighet vid påfyllning av bensin i fast monterad tank. Vid tankning ska huvudströmbrytare vara frånslagen och gasoltub vara stängd. Öppen eld såsom ljus, fotogenkök, kamin får ej vara tända i båten under tankning. Kontrollera att bränslesystemet är jordat och utan läckage samt att gasol-installationen är tät. Undvik spill! Pulverbrandsläckare finns vid klubbhuset.

Båtplats

Alla medlemmar ska vid ändring av adress, telefonnummer etc. omgående meddela detta till hamnkaptenen. Begäran om ny båtplats anmäls till hamnkaptenen. Medlemmar som sökt båtplats tilldelas plats enligt följande regler:

  • De som haft båtplats föregående säsong tilldelas i första hand samma plats som föregående år, förutsatt att de har likvärdig båt.
  • De medlemmar som inte kan tilldelas någon plats i första omgången placeras på en kölista.

Båtplats får ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand utan medgivande från hamnkapten.

Försäkring

Båtar som har plats vid båtklubben inklusive båt vid svajplats, ska vara försäkrade.

Förtöjning

Förtöj alltid för storm! Det innebär att du ska se till att: Fästpunkterna i båten är väl dimensionerade, sitter ordentligt fast och nöter inte på förtöjningslinorna. Linorna ska också ha fungerande ryckdämpning. Båten ska vara ordentligt fendrad. Tänk också på att båten ska klara förändringar i vattenståndet. Vanliga karbinhakar är ej tillåtna för förtöjning, s.k. MERX-hake ska användas. Reglerna för förtöjning baserar sig på försäkringsbolagens rekommendationer. Fagerdala båtklubb väljer att följa försäkringsbolagets Atlanticas förtöjningsguide.

Sjösättning och upptagning av båtar

Fagerdala båtklubb reglerar vanligtvis inte tiderna i sjön. Det regleras genom båtägarens försäkringsbolag. För att minska risken för eventuella skador på klubbens egendom får båtar inte vara i året runt, särskilt då det föreligger risk för isbildning. Uppstår skador på båtklubbens tillgångar under sådana förhållanden är båtägaren ensam ansvarig för att eventuella skador åtgärdas utan kostnad för båtklubben.

När stora arbeten ska utföras på bryggor och bojar som kräver att båtar skall vara borta från arbetsplatsen, regleras detta genom anslag av styrelsen. Båtägare som inte följer dessa anvisningar kan få båten borttransporterad på egen bekostnad.

Medlemskap

§ 1

Mom. A. Inträde i klubben är endast till för fastighetsägare inom Fagerdala samfällighet.

Mom. B. Person som önskar bli invald ska skicka in en skriftlig ansökan som ska innehålla namn, adress, personnummer och fastighetsbeteckning samt uppgifter om den sökandes båt. Styrelsens beslut om inval sker då fastställd årsavgift erlagts.

Mom. C. Medlem som tilldelas båtplats, erlägger en inträdesavgift (25.000 kr) för medlemskap i Fagerdala båtklubb. Detta om fastigheten ej redan har ett medlemskap.

Mom. D. Den som ingår i klubben måste rätta sig efter dess stadgar.

§ 2 Medlem som gör sig skyldig till klandervärd handling eller uppträder olämpligt så att klubbens anseende äventyras eller inte fullgör de skyldigheter, som är stadgade (t.ex. bristande betalning av årsavgifter) kan uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst två tredjedelars majoritet. Till möte om uteslutning ska medlemmen kallas genom skriftlig kallelse där det tydligt framgår att det är ett uteslutningsärende som ska behandlas. Verkställd uteslutning ska rapporteras till styrelsen för Fagerdala samfällighetsförening. Överklagan kan ske hos styrelsen för Fagerdala samfällighetsförening inom tre veckor.

§ 3 Medlem är skyldig att till klubbens hamnkapten snarast anmäla: Om han/hon ändrat bostadsadress, skaffat sig ny båt och i de fall då man inte längre är båtägare.

§ 4 Medlem som innehar båtplats är skyldig att teckna ansvarsförsäkring för sin båt.

§ 5 Medlem erlägger årsavgiften samt de övriga avgifter, som beslutats på årsmötet.

Styrelsen Fagerdala båtklubb